پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر در رمضان عادت ماهیانه خودرا باخوردن قرص تغییر دهیم اشکای دارد.

1 پاسخ 1

سلام علیکم تا زمانی که این کار برایش ضرر قابل توجه نداشته باشد، جایز است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده