پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کنایه از مترصد مترقب وناشیکبا درانتظار وصول خبر

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنایه از مترصد و مترقب و نگران) (کنایه از مترصد و مترقب) ()