پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

محابا


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ترس و پروا) (ترس و پروا در جدول) (ترس درپرسشکده) (ترس پرسشکده)