پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با شخصی بحث میکردم که مسلمان زاده هست ولی تحت تاثیر دوستان بد قرار گرفته است و اعلام میدارد پیامبر ص وامامان ع به خاطر حکومت میجنگیدند ودست به کشتار مخالفانشان میزدند ومیگوید آنها را قبول ندارد واظهار میدارد که برای انسان. قبول توحید کافی است ونیازی به نبوت وامامت نیست وپیروی از انسانهای بزرگی چون کوروش کبیر برایش مفید میباشداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده