پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


به جای سیتالوپرام چی بخورم؟؟ آخه انگیزه و هیجان و ازم گرفت

1 پاسخ 1

ترامادول 


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سیتالوپرام)