پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

داو


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نوبت بازی) (نوبت بازي) (نوبت بازی در جدول) (نوبت بازی جدول) (نوبت بازی پرسشکده) (نوبت بازى) (نوبت بازی ) (نوبت بازی در پرسشکده) (نوبت بازی درجدول) (نوبت بازي ) (نوبت بازی-پرسشکده) () (نام آذری)