پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سوال خود را اینمعنیجا وارد کنیدمعنی کلمه کوشش

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()