پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در همه مکتبهای ادبی همدلی شاعر و طبیعت را به گونه ای میتوان دید .این همدلی،یگانگی و حلول را در مکتبهای ادبی مختلف شهر فارسی بررسی کنیداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده