پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

لیان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بسیار درخشان پرسشکده) (درخشان پرسشکده) (درخشان) (درخشان در پرسشکده) (بسیار درخشان در پرسشکده) (بسیاردرخشان) (بسیار درخشان) ()