پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دختری هستم. آیا تحریک نقطه ی جی خود گناه است؟

1 پاسخ 1

خود ارضایی بوده و گناه می باشد
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (تئوکال جی)