پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در زیست شناسی مجموعه یاخته هایی را میگویند که برای انجام کاری ویژه در بدن تخصص یافته اند

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده