پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

یون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ذره سرگردان) (ذره سرگردان در جدول) ( ذره سرگردان در جدول) (سرگردان پرسشکده) (ذره سر گردان) () (سرگردان)