پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زورافزایی غیر قانونی

1 پاسخ 1

دوپینگ
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زورافزایی غیر قانونی) (زورافزایی غیرقانونی) ()