پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کبودی اندک در پوست

1 پاسخ 1

خال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کبودی اندک در پوست بدن) (کبودی اندک در پوست در حل جدول) (کبودی اندک در پوست) ()