پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


معنی کلمه ثانیا

1 پاسخ 1

ثانیا 1- دوم . 2- دوم بار بار دیگر دیگر دوباره . 3- پس سپس . دوم بار باز دیگر بار دیگر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی ثانیا) ()