پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اسم ماهی پهن بال چییست؟ چهار حرفم داره

1 پاسخ 1

سفره یا صفره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ماهی پهن بال) () (ماهی پهن بال ) (نام ماهی پهن بال) (ماهي پهن بال) (ماهی پهن) (اسم ماهی پهن بال) (ماهی پهن بال چه نام دارد)