پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیروان ارسطو

2 پاسخ 2

مشایین
مشایین


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیروان ارسطو) (پیروان ارسطو ) (پيروان ارسطو) (پیروان ارستو) (پیروان ارسطو) (از پیروان ارسطو) ( پیروان ارسطو) (بيروان ارسطو) () (پیروان ارسطو؟) (شتر قوی بارکش)