پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نام فرمانده قوم هون

2 پاسخ 2

انیبال
انیبال


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فرمانده قوم هون) ()