پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد اعتقاد به شفاعت ؟ما معتقدیم که تمام صفات خوب معصومین در شدید ترین حالت ان در خداوند وجود دارد یعنی اگر ائمه رحیمند خدا رحیم تر اگر ستارند خدا ستار تر و غیره و اصولا صفتی نیست که ائمه در ان صفت از خدا قویتر باشند حال در صورتی که میتوانیم به خدا مستقیم مراجعه کنیم و حاجت بخواهیم چرا واسطه ایا بدون واسطه خدا نمیپذیرد ؟ چون که صد امد نود پیش مانیست؟همیشه واسطه عامل اتلاف در وقت و انژیست مگر بدون واسطه نشود اگر واقعا بدون واسطه نمیشود دلایل منطقی بیاوریداولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده