پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


صمغ معطر یعنی ؟

1 پاسخ 1

کندر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صمغ معطر) (صمغ معطر ) (صمغ معطر یعنی چه) (سمغ معطر) (صمغ معطر) (صمغ معطر در جدول) (معنی صمغ معطر) (نام صمغ معطر) () (ضمغ معطر) (صمغ.معطر) (صمق معطر) (باب روز)