پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام دختری ٢٧ ساله هستم و همسری ٣٤ ساله دارم و ٣ ساله ازدواج مردم خیلی همسر و زندگیمو دوست دارم البته همسرم هم خیلی منو دوست داره و تا حال جوری رفتار کرده که همه هم میزال علاقه و وابستگیه ما رو متوجه شدند و زندگیمون زبانزده. اما یه مشکل خیلی بزرگ داریم. پارسال برای اولین بار متوجه شدم همسرم خود ارضایی میکند. یعنی وقتی من وارد اتاق شدم با اون صحنه مواجه شدن. نمیدونستم باید چیکار کنم. درو بستم و اینگار نفهمیدم. اون هم از اتاق بیرون امدو به شام خوردن مشغول شد انا طاقت نیاوردم و یه جوری فهموندم که متوجه کار زشتش شدم اما هرگز زیر بار نرفت ١ روز قهر کردم و حرف مزدم اما اون با خ یدن کادو و معذرت خواهی پی در پی مسًله را به فرامىشی سپرد اما من هرگز فراموش نکردم و هیچ گاه دیگر ارامش ندارم حتی وقتی من بیرونم و اون حتی برای نیم ساعت تنها در خانه است من اشفته میشم که نکنه چنین کاری انجام بده و باز بارها حس کردم که این کارو انجام داده اما نخواستم باور کنم تا اینکه چند روز پیش که من غروب به خانه امدم و ایشون زودتر از من رسیده بود با اثاری کاملاً واضح روبرو شدم و دادو بیداد کردم چون کاملاً مطمیًن بودم. خواستم از خانه اما جلومو گرفتو گفت اشتباه میکنی فکرت مریض شده اما بازم من مطمًن بودم ٢روز گریه و قهر اونم معذرت خواهیى قبول کار زشتش. و گفت نمیدونم چرا ابن کارو میکنم. گفتم که چه مشکلی من دارم که این کارو میکنی ، تو با این منو خورد کودی اما میگه تو هیچ کشکلی مداری و من عاشقتم بدون تو نمیتونم. میگه میرم زکتر خوب میشم اما من ذهنم کاملاً به هم ریختخ چبزهایی که دیدم حتی یک لحظه از ذهنم نمیره بیرون دارم دیوانه میشم زندگیم شده غصه و گریه. به هیچ کسی هم حتی روم نمیشه بگم. اگر کسی دکتر خوب میشناسه یا راهنمایی بگه اطفاً. زندگیم و دوست دارم اما دارم دیوانه میشم.

1 پاسخ 1

لطفا اول به اعصابت مسلط باش چون اینقدر ناراحتی که تایپت پر از اشتباه شده. دومش بهتر نیست به خودت و رفتار جنسیت فکر کنی و اینکه چرا شوهرت نتونسته ارضا بشه و دست به خودارضایی زده. شاید از تو سردی و کم محلی دیده و چون دوستت داره نمی خواد بهت خیانت کنه. خدا رو شکر که مچشو با زن دیگه ای نگرفتی وگرنه خدا به شوهر باید رحم می کرد. دلیل دیگرش در خودارضایی نهفته است که یک اعتیاده. شاید شوهرت که دیر هم ازدواج کرده برای اینکه به دنبال زنا نرود خودارضایی رفته و معتادش شده.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده