پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


همراه با زیرکی، هوشیاری و حیله گری

1 پاسخ 1

رندانه
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(زیرکی)