پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

سام
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جد رستم) (جدرستم) (نام جد رستم) (جد رستم کیست) (جد رستم در جدول) (جد رستم ) (جدرستم ) (اسم جد رستم) (جد رستم در شاهنامه) (جدرستم کیست) (جد رستم) (جد+رستم) (نام جدرستم) (پدر جد رستم) () (جد رستم در شاهنامه در جدول) (جدرستم درشاهنامه) (جدرستم درجدول) (جد رستم کیست؟) (جد رستم؟) ( جد رستم) (جد بزرگ رستم) (نام جد رستم چیست) (جد ) (پدر سام) (نام جد رستم دستان) (جد بزرگ رستم ) (نام پایتخت سنگال)