پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ورام


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پارسنگ ترازو) (پار سنگ ترازو) (پارسنگ ترازو در جدول) (نام پارسنگ ترازو) (پارسنگ ترازو ) (نام سنگ ترازو) (پارسنگ) (پارسنگ ترازو چیست) (پارسنگ+ترازو) (سنگ ترازو در جدول) (سنگ ترازو) (پارسنگ ترازو پرسشکده) ("پارسنگ ترازو") (پارسنگ ترازو؟) (نام دیگر پارسنگ ترازو) () (پارسنگ ترازو+پرسشكده) (پرسشکده سنگ ترازو) (پارسنگ ترازون) (کاغذمرکب خشک کن) (جدول کلمات متقاطع+پارسنگ تراوز)