پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


2 پاسخ 2

نسی
ساهی


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فراموشکار در جدول) (فراموشکار) (فراموشکار پرسشکده) (فراموشکار جدول) (فراموشکار در حل جدول) (فراموشکار در پرسشکده) ()