پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


2 پاسخ 2

یسک
لیسک


حلزون

لغت نامه دهخدا

حلزون . [ ح َ ل َ ] (ع اِ) شنج . خف الغراب . فرحولیا. (ضریر انطاکی ، در ذیل کلمه ٔ حلزون ). لیسک . راب . کرمی است که در درخت افتد. (آنندراج ). شیخ الرئیس در مفردات قانون گوید که آن از جمله ٔ صدفهاست . نوعی از صدف باشد که آنرا بسوزند و در دواهای چشم بکار برند گویندعربی است . (برهان ). جانوری است از رده ٔ شکمپاییان جزو شاخه ٔ نرم تنان که در حدود 3500 گونه از آن شناخته شده و در سراسر کره ٔ زمین در خشکی و کنار نهرها زیست میکند و برخی از گونه های آن نیز دریازی هستند. (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به تحفه ٔ حکیم مؤمن شود.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حلزون) (حلزون پرسشکده) ()