پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

ریب
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شک و گمان) (شک وگمان) (شک و گمان در جدول) (گمان) (شک و گمان پرسشکده)