پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


عرض جغرافیایی جمهوری دمکراتیک کونگو چیست؟

1 پاسخ 1

جمهوری دمکراتیک کونگو در عرض جغرافیایی 0 درجه و 0 دقیقه شمالی ( Latitude: 0 00 N) واقع شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده