پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

نمس
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خاک گور) (گور در پرسشکده) (خاك گور) (خاک گور پرسشکده) (گور پرسشکده) (خاك گور در جدول) (خاک گور جدول همشهری) (گور در جدول)