پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

نمس


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(خاک گور) (گور در پرسشکده) (خاك گور) (خاک گور پرسشکده) (گور پرسشکده) (خاك گور در جدول) (خاک گور جدول همشهری) (گور در جدول)