پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


بیرون آوردن لجن و مواد ته نشستی از یک مجرا و پاکسازی آن

1 پاسخ 1

لایروبی
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پاکسازی مجراها) (پاکسازی ته مجراها) () (لجن) (لجن پرسشکده)