پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هنوز بیگانه) (هنوزبیگانه) (هنوز بيگانه) (هنوز بیگانه جدول) (هنوز بیگانه ) (هنوز بیگانه در جدول) (هنوز بیگانه) (هنوز بیگانه دوحرفی) (بیگانه در جدول) (هنوز بیگانه دو حرفی) () (��������ی ���ی� �����) (ضمیر بیگانه) (بیگانگان پرسشکده)