پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فاقد دقت، پیگیری یا سخت گیری در کارها

1 پاسخ 1

سهل انگار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده