پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چگونه owner یک جدول در sql server را تغییر دهیم؟

1 پاسخ 1

DECLARE @old sysname, @new sysname, @sql varchar(1000)

SELECT
  @old = 'oldOwner_CHANGE_THIS'
  , @new = 'dbo'
  , @sql = '
  IF EXISTS (SELECT NULL FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
  WHERE
      QUOTENAME(TABLE_SCHEMA)+''.''+QUOTENAME(TABLE_NAME) = ''?''
      AND TABLE_SCHEMA = ''' + @old + '''
  )
  EXECUTE sp_changeobjectowner ''?'', ''' + @new + ''''

EXECUTE sp_MSforeachtable @sql


پارامتر @new نام جدید و پارامتر @old نام قبلی را مشخص می کند.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نحوه تغيير owner جدول در sql)