پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نور اندک) (نوراندک) (نور اندک در جدول) (نوراندک درجدول) (نور اندك) () (خدای درویش)