پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

یونان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کشور فلاسفه) (پایتخت کشور فلاسفه) (پایتخت فلاسفه) (کشورفلاسفه) (كشور فلاسفه) (کشور فلاسفه کجاست) (نام کشور فلاسفه) (کشور فلاسفه ) (پایتخت کشور فلاسفه در جدول) (پایتخت فلاسفه کجاست؟) (پایتخت+فلاسفه) (پایتخت کشورفلاسفه) (مرکز کشور فلاسفه) (پایتخت کشور فلاسفه ) (پایتخت فلاسفه ) (نام پایتخت فلاسفه) (پایتخت کشور فلاسفه در حل جدول) (پایتخت فلاسفه در جدول) (پایتخت کشور فلاسفه کجاست) (پایتخت کشور فلاسفه) (پايتخت فلاسفه) (نام کشور فلاسفه ) ()