پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


داراي واکنش اسيدي در برابر بازهاي قوي و واکنش بازي در برابر اسيدهاي قوي

1 پاسخ 1

امفوتر


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده