پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پاک کردن زمین کاشته شده از گیاهان هرز

1 پاسخ 1

وجین
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده