پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

کرون


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(واحد پول سوئد) (واحدپول سوئد) (پول سوئد) (واحد پول سوید) (واحد پول ژاپن) (پول خرد هندي) ()