پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

تابلو ی "طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ" انواع مختلفی دارد.
انواع مختلف تابلوی "طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ" در شکل های زیر نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ) (تابلو طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ) ()