پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


1 پاسخ 1

تابلو ی "پایان منطقه مسکونی" انواع مختلفی دارد.
انواع مختلف تابلوی "پایان منطقه مسکونی" در شکل های زیر نشان داده شده است.لطفا به علائم راهنمایی و رانندگی توجه فرمائید تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تابلو منطقه مسکونی) () (خاکستر)