پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در اینجا می توانید آخرین سوالات پرسیده شده توسط unknown را مشاهده نمائید.

ردیف پرسش
1 روند و مراجل فیلتر شدن یک سایت در ایران چگونه و برچه مبنایی هست ؟
2 مراحل رفع فیلتر کردن یک سایت در ایران چیست ؟
3 در یک اتاق باید چند نفر وجود داشته باشند تا با احتمال بیش از 50 درصد دو نفر وجود داشته باشند که روز تولدشان یکی باشد(لزومی ندارد سال تولد یکی باشد مثلا دونفر که در یک فروردین بدنیا آمده باشند می گوییم روز تولدشان یکی می باشد)
4 تعداد n نقطه قرمز و m نقطه آبی در صفحه موجود است. یک الگوریتم کارا ارایه کنید که دایره ای را که شامل تمام نقاط قرمز است و شامل هیچ کدام از نقاط آبی نیست را در صورت وجود پیدا کند. الگوریتم خود را تحلیل کنید.
5 تعداد n مربع با اندازه دلخواه که مرکز همه آنها روی محور x قرار دارد مفروض است. فرض کنید L برابر با محیط ناحیه حاصل از اجتماع این مربع ها (فرض کنید ناحیه حاصل پیوسته می باشد)، l p سمت چپ ترین نقطه مربع ها و r p سمت راست ترین نقطه است. نشان دهید L p r p |*4
6 یک الگوریتم کارا ارایه دهید که برای n نقطه واقع در صفحه تمام نزدیکترین زوج نقطه ها را پیدا کند. زوج (p,q) یک نزدیکترین زوج نقطه هستند هرگاه p نزدیکترین نقطه به q باشد.
7 تعداد n مستطیل(با اضلاع موازی محورهای مختصات) در صفحه موجود است. داده ساختار مناسبی ارایه دهید که برای هر نقطه پرس و جوی دلخواه ،مستطیل های شامل آن را گزارش کند. زمان و حافظه پیش پردازش و زمان پرس و جوی الگوریتم خود را محاسبه کنید.
8 با استفاده از BSP مربوط به یک مجموعه پاره خط در صفحه ، چندضلعی قابل دید یک نقطه دلخواه در این صفحه را محاسبه و الگوریتم مربوطه را تحلیل کنید. چندضلعی قابل دید نقطه P در صفحه مرز بزرگترین ناحیه ای از صفحه است که تمام نقاط آن از P قابل دید هستند. دو نقطه از همدیگر قابل دید هستند هرگاه پاره خط بین آنها از هیچ کدام از پاره خطهای واقع در صفحه را قطع نکند.
9 رابطه بین مثلث بندی بهینه-زاویه ای و مثلث بندی دلونی و مثلث بندی legal را بیان و اثبات کنید.
10 فرض کنید یک درخت quadtree با عمق d و m گره است. ثابت کنید این درخت را در زمان O((d 1)m) می توان متوازن کرد و تعداد گره های درخت حاصل O(m) خواهد بود
11 آیا شمول زیرمجموعه بودن کلاس زبان های وابسته به متن(CS) در کلاس زبان های تصمیم پذیر(DEC) واقعی هست یا این دو کلاس برابر هستند ؟ چرا
12 اگر 2 N مجموعه تمام زیرمجموعه های N باشد ، آیا می توان مفهوم محاسبه پذیری را برای توابعی مثل f : N--->2 N تعمیم داد ؟ (بحث کنید)
13 قضیه Recursion را بیان کنید . الف) آیا از اثبات قضیه می توان در مورد تعداد اندیس های i که برای آنها f s(i) =f i نتیجه خاصی گرفت ؟ ب) آیا از اثبات قضیه می توان اندیس i را به نحوی انتخاب کرد که f i یک تابع تام باشد (یا معادلا ماشین تورینگ iام تصمیم گیرنده (decider)باشد) ؟
14 اگر شرط CF (مستقل از متن) بودن یک گرامر را برای سمت راست قوانین نیز تعمیم دهیم گرامری می خواهیم داشت که 1- در سمت چپ هر قانون فقط و فقط حداکثر یک متغیر وجود دارد. 2- در سمت راست هر قانون فقط و فقط حداکثر یک متغیر وجود دارد. الف) آیا هر زبان CF دارای یک چنین گرامری هست یا خیر ؟ چرا ؟ ب) آیا چنین گرامرهایی و کلاس زبانهای متناظر آنها با مدلی محاسباتی قابل بیان هستند ؟ چرا ؟
15 اگر اتوماتون مینیمال L1 و L2 به ترتیب n1 و n2 حالت داشته باشند ، در مورد تعداد حالات اتوماتون مینیمال اشتراک این دو اتوماتون چه می توان گفت ؟(بحث کنید)
16 اگر L یک زبان منظم باشد آیا مجموعه x هایی که *{x} زیر مجموعه L باشد منظم است ؟ چرا ؟