پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در اینجا می توانید آخرین سوالاتی که کاربر 09150729446 به آنها پاسخ داده است را مشاهده نمائید.

ردیف پرسش
1 تعداد زمانبند های غیر ترتیبی از n تراکنش چه تعداد است؟      الف)n!      ب)بیشمار      ج)2n      د)3n
2 اگر که I1,I2 دو دستورالعمل از دو تراکنش متفاوت باشند که در  زمانبند هم روند وجود دارند کدام یک از حالت های زیر جابه جا پذیر (swappable) هستند؟      الف)read(a),write(a)      ب)read(a),read(a)      ج)write(a),write(a)      د)write(a),read(a)
3 کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟      الف)هر زمانبند serializeable یک زمانبند conflict serializeable است.      ب)هر زمانبند  view serializeable یک زمانبند conflict serializeable                         است.      ج)هر زمانبند conflict serializeable یک زمانبند view serializeable است      د)هر زمانبند serializeable یک زمانبند view serializeable است.
4 از گراف اولویت برچسب زده در کدام مورد بکار نمی رود؟      الف)آیا زمانبند می تواند سریال پذیر باشد.      ب)آیا زمانبند view serializeable هست یا خیر.      ج)آیا زمانبند conflict serializeable هست یا نه.      د)هیچ کدام
5 کدام گزینه صحیح نیست؟      الف)در فاز shrinking در روش قفل گذاری دو مرحله ای تراکنش ها فقط            اجازه دارند که قفل ها را باز کنند.      ب)در روش قفل گذاری دو مرحله ای محدود همه قفل ها از نوع X,S تا         تا زمانی که تراکنش commit نکرده باید باز نشده و حفظ شوند.      ج)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید برای افزایش throuput پیشنهاد شده است.      د)در روش قفل گذاری دو مرحله ای امکان بروز بن بست وجود دارد.
6 مفهوم partially ordering(ترتیب جزیی) در کدام یک از روش های کنترل هم روندی زیر وجود دارد؟      الف)two phase locking protocol      ب)graph base protocol      ج)lock conversion      د)هیچ کدام
7 کدام یک از روشهای کنترل همروندی از طریق ثبت سوابق اجرای تراکنش سریال پذیری را تضمین می کند؟      الف)two phase locking      ب)tree protocol      ج)time stamp protocol      د)lock conversion