پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (درخت) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
فال درخت متولدین ماه های مختلف چیست؟
2 فرض کنید یک درخت quadtree با عمق d و m گره است. ثابت کنید این درخت را در زمان O((d+1)m) می توان متوازن کرد و تعداد گره های درخت حاصل O(m) خواهد بود
3
ارتفاع درخت چیست؟
الف) بیشترین سطح گره ها در درخت
ب) تعداد زیردرخت های یک گره
ج) تعداد زیر درخت ها
د) بیشترین سطح گره
4
درجه ی یک درخت چیست؟
الف) تعداد برگ های یک گره      
ج) کمترین سطح گره                             
ب) تعداد زیردرخت های یک گره
د) بیشترین سطح گره

5
درجه ی درخت روبه رو چند است؟


6
در یک درخت 3تایی اگر 5 گره ی دو فرزندی و 10 برگ داشته باشیم، آنگاه چند گره ی 3 فرزندی خواهیم داشت؟