پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (هندسه) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 17 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
چگونه می توان با اشکال هندسی شخصیت یک فرد را شناخت؟
2
مساحت متوازی الاضلاع چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت متوازی الاضلاع
3
مساحت مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مثلث؟
4
مساحت مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مربع؟
5
مساحت مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت مستطیل؟
6
مساحت دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت دایره؟
7
مساحت ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت ذوزنقه؟
8
مساحت لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت لوزی؟
9
محیط متوازی الاضلاع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط متوازی الاضلاع؟
10
محیط مثلث چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مثلث؟
11
محیط مربع چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مربع؟
12
محیط مستطیل چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط مستطیل؟
13
محیط دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط دایره؟
14
محیط ذوزنقه چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط ذوزنقه؟
15
محیط لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط لوزی؟
16
شعاع دایره چگونه بدست می آید؟
17
چگونه می توان مرکز یک دایره را بدست آورد؟