پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (تداخل دارویی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1073 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1051 موارد و عوارض مصرف متیل سولفوکساید (DIMETHYL SULFOXIDE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی متیل سولفوکساید چیست؟
1052 موارد و عوارض مصرف کارمینت (نعنا) (Carmint) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کارمینت (نعنا) چیست؟
1053 موارد و عوارض مصرف واکسن پولیو غیر فعال (Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن پولیو غیر فعال چیست؟
1054 موارد و عوارض مصرف دیورتیک (Diuretic) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیورتیک چیست؟
1055 موارد و عوارض مصرف مینتاژل (Mintagel) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی مینتاژل چیست؟
1056 موارد و عوارض مصرف پاسی پی (Pasipay) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پاسی پی چیست؟
1057 موارد و عوارض مصرف ماینوکسیدیل (Measles, Mumps & Rubella Vaccine (MMR)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ماینوکسیدیل چیست؟
1058 موارد و عوارض مصرف اس ایکس (Meningococcal (A+C) Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اس ایکس چیست؟
1059 موارد و عوارض مصرف تیمیان (Thymian) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی تیمیان چیست؟
1060 موارد و عوارض مصرف والی فلور (Valiflor) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی والی فلور چیست؟
1061 موارد و عوارض مصرف واکسن سرخک (Measles Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن سرخک چیست؟
1062 موارد و عوارض مصرف زنجبیل (Zingiber Products) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زنجبیل چیست؟
1063 موارد و عوارض مصرف ترامبوتیک ایجنت (Thrombolytic Agents) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ترامبوتیک ایجنت چیست؟
1064 موارد و عوارض مصرف باسیتراسین (Bacitracin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی باسیتراسین چیست؟
1065 موارد و عوارض مصرف واکسن اوریون (Mumps Virus Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن اوریون چیست؟
1066 موارد و عوارض مصرف آدنوزین (ADENOSINE) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آدنوزین چیست؟
1067 موارد و عوارض مصرف دورزولامید (Drozolamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دورزولامید چیست؟
1068 موارد و عوارض مصرف آمینوکاپروئیک اسید (AMINOCAPROIC ACID) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آمینوکاپروئیک اسید چیست؟
1069 موارد و عوارض مصرف واکسن چند بنیانی پنومو (Pneumococcal Polyvalent Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن چند بنیانی پنومو چیست؟
1070 موارد و عوارض مصرف سوپرمینت (Supermint) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سوپرمینت چیست؟
1071 موارد و عوارض مصرف کراتاگوس (Crataegus) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کراتاگوس چیست؟
1072 موارد و عوارض مصرف واکسن خوراکی پولیو (اوپورو) (Poliovirus Oral Vaccine (OPV)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن خوراکی پولیو (اوپورو) چیست؟
1073 موارد و عوارض مصرف واکسن تیفوئید (Typhoid Vaccine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی واکسن تیفوئید چیست؟