پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (سوالات پزشکی سلامت) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 40257 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.
برای مشاهده ی عکس های مرتبط با کلیدواژه ، اینجا را کلیک کنید.


ردیف پرسش
126 موارد و عوارض مصرف کلیندامایسین (Clindamycin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلیندامایسین چیست؟
127 موارد و عوارض مصرف کلوزاپین (Clozapine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلوزاپین چیست؟
128 موارد و عوارض مصرف کرومال (Cromolyn Sodium) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کرومال چیست؟
129 موارد و عوارض مصرف اکس جید (دفراسیروکس) (Deferasirox) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اکس جید (دفراسیروکس) چیست؟
130 موارد و عوارض مصرف لانوکسین (دیگوکسین) (Digoxin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی لانوکسین (دیگوکسین) چیست؟
131 موارد و عوارض مصرف دیپیریدامول (Dipyridamole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دیپیریدامول چیست؟
132 موارد و عوارض مصرف دومپریدون (Domperidone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دومپریدون چیست؟
133 موارد و عوارض مصرف دوکسپین (Doxepin (as Hcl)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دوکسپین چیست؟
134 موارد و عوارض مصرف سلگزان (اتوکسوپارین) (Enoxaparin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سلگزان (اتوکسوپارین) چیست؟
135 موارد و عوارض مصرف اپرکس (اریتروپویتین) (Erythropoietin (Epoetin)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اپرکس (اریتروپویتین) چیست؟
136 موارد و عوارض مصرف استرادیول والرات (Estradiol Valerate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استرادیول والرات چیست؟
137 موارد و عوارض مصرف اتینیل استرادیول (Ethinyl Estradiol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اتینیل استرادیول چیست؟
138 موارد و عوارض مصرف پتنیدان (اتوسوکسیمید) (Ethosuximide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پتنیدان (اتوسوکسیمید) چیست؟
139 موارد و عوارض مصرف ابپوزاید (Etoposide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ابپوزاید چیست؟
140 موارد و عوارض مصرف فنتانیل (Fentanyl (as citrate)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنتانیل چیست؟
141 موارد و عوارض مصرف نئوپوژن (Filgrastim (GCFS)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی نئوپوژن چیست؟
142 موارد و عوارض مصرف فلوتامید (Flutamide) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فلوتامید چیست؟
143 موارد و عوارض مصرف گالانتامین (Galantamine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گالانتامین چیست؟
144 موارد و عوارض مصرف گرانایزترون (Granisetron) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی گرانایزترون چیست؟
145 موارد و عوارض مصرف هیدروکورتیزون (Hydrocortisone (Systemic)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی هیدروکورتیزون چیست؟
146 موارد و عوارض مصرف ایماتیب (Imatinib) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ایماتیب چیست؟
147 موارد و عوارض مصرف سیلانم (Imipenem/Cilastatin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیلانم چیست؟
148 موارد و عوارض مصرف ربیف (سینووکس) (Interferon beta-1a) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ربیف (سینووکس) چیست؟
149 موارد و عوارض مصرف دکوتان (Isotretinoin) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی دکوتان چیست؟
150 موارد و عوارض مصرف فمارا (لتروزول) (Letrozole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فمارا (لتروزول) چیست؟