پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (قرآن) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 6709 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
126 كلمه "آخرت" چند بار در قرآن آمده است؟
127 كلمه "دنيا" چند مرتبه در قرآن مجيد ذكر شده است؟
128 واژه "يوم" (روز) چند بار در قرآن بيان شده است؟
129 واژه "شهر" (ماه) چند مرتبه در قرآن آمده است؟
130 لفظ "رحمان" چند بار در قرآن ذكر شده است؟
131 كدام كلمه است كه در تمام سوره ها بيان شده است؟
132 كلمه "سوره" در قرآن چند بار بكار رفته است؟
133 كلمه "قلم" چند بار در قرآن آمده است؟
134 واژه "آيات" چند بار در قرآن ذكر شده است؟
135 كلمه "عنكبوت" چند بار در قرآن آمده است؟
136 واژه "الناس" (مردم) چند مرتبه در قرآن بيان شده است؟
137 كلمه "وليتلطف" در كجاي قرآن قرار گرفته است؟
138 چه تعداد از اسماء الحسني در قرآن آمده است؟
139 كلمه "تلاوت" (خواندن ـ پيروي كردن) چند بار در قرآن آمده است؟
140 كلمه "حساب" چند مرتبه در قرآن بكار رفته است؟
141 لفظ "رحيم" در چند سوره بيان شده است؟
142 لفظ جلاله "الله" چند بار در قرآن بيان شده‌ است؟
143 كلمه "امام" در قرآن چند بار آمده است؟
144 كلمه هاي "حيات" و "موت" هركدام چند بار در قرآن بيان شده اند؟
145 كدام سوره در شأن حضرت زهرا (س) نازل شده است؟
146 كدام سوره قرآن به معناي زنهاست؟
147 نام دو زن نمونه كه در قرآن به آنها اشاره شده است، چيست؟
148 كدام زن هيزم كش آتش جهنم است؟
149 دختر كداميك از پيامبران همسر يكي از پيامبران اولوالعزم بود؟
150 نام كدام زن همراه با نام فرزندش در قرآن آمده است؟