پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (دارو) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 1079 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
26 موارد و عوارض مصرف کوتریموکسازول (CO-Trimoxazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کوتریموکسازول چیست؟
27 موارد و عوارض مصرف ونلافاکسین (Venlafaxine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی ونلافاکسین چیست؟
28 موارد و عوارض مصرف آکولات (Zafirlukast) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آکولات چیست؟
29 موارد و عوارض مصرف زولپیدم (Zolpidem) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی زولپیدم چیست؟
30 موارد و عوارض مصرف فیناستراید (Finasteride) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فیناستراید چیست؟
31 موارد و عوارض مصرف کارودیلول (Carvedilol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کارودیلول چیست؟
32 موارد و عوارض مصرف سلکوکسیب (Celecoxib) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سلکوکسیب چیست؟
33 موارد و عوارض مصرف اتامبوتول (Ethambutol HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اتامبوتول چیست؟
34 موارد و عوارض مصرف بوپیواکایین (Bupivacaine HCl) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بوپیواکایین چیست؟
35 موارد و عوارض مصرف سیکلورال (Ciclosporine (Cyclosporine)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیکلورال چیست؟
36 موارد و عوارض مصرف بوسپیرون (Buspirone) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بوسپیرون چیست؟
37 موارد و عوارض مصرف کابرلین (کابولین) (Cabergoline) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کابرلین (کابولین) چیست؟
38 موارد و عوارض مصرف آتراکوریوم (Atracurium Besylate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آتراکوریوم چیست؟
39 موارد و عوارض مصرف بکلامتازون (Beclomethasone Dipropionate) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بکلامتازون چیست؟
40 موارد و عوارض مصرف کلسی تریول (Calcitriol) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کلسی تریول چیست؟
41 موارد و عوارض مصرف سیتالوپرام (Citalopram) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی سیتالوپرام چیست؟
42 موارد و عوارض مصرف آلپرازولام (Alprazolam) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آلپرازولام چیست؟
43 موارد و عوارض مصرف کاربامازپین (Carbamazepine) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی کاربامازپین چیست؟
44 موارد و عوارض مصرف پنتوکسی فیلین (Pentoxifylline) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی پنتوکسی فیلین چیست؟
45 موارد و عوارض مصرف فنوباربیتال (Phenobarbital) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی فنوباربیتال چیست؟
46 موارد و عوارض مصرف اپزیکام (Abacavir Sulfate and Lamivudine Tablets (Epzicom)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی اپزیکام چیست؟
47 موارد و عوارض مصرف آریپی پرازول (Aripiprazole) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آریپی پرازول چیست؟
48 موارد و عوارض مصرف بوتولینیوم)دیسپورت) (Abobotulinumtoxin A Injection (Dysport)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی بوتولینیوم)دیسپورت) چیست؟
49 موارد و عوارض مصرف استامینوفن کدئین (Acetaminophen and Codeine (Tylenol-Codeine)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی استامینوفن کدئین چیست؟
50 موارد و عوارض مصرف آکتونل)ریزیدرونات) (Actonel (Risedronate Sodium)) چیست؟ منع مصرف و تداخل دارویی آکتونل)ریزیدرونات) چیست؟