پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (آمار و احتمال) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 7 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1
آیا مجموع چند متغیر تصادفی پواسون خود یک متغیر تصادفی پواسون است؟
2
نام دیگر امید ریاضی متغیر تصادفی X چیست؟
3
میانگین و واریانس کدام یک از متغیرهای تصادفی زیر با هم برابر است؟
1- برنولی
2- پواسون
3- دو جمله ای
4- هندسی
4
فرق تابع توزیع احتمال و تابع چگالی احتمال چیست؟
5
فرق pmf و pdf چیست؟
6
فرق توزیع دوجمله ای و توزیع دوجمله ای منفی چیست؟
7
رابطه توزیع دوجمله ای منفی و توزیع هندسی چیست؟