پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!در اینجا لیست پرسش های مرتبط با کلیدواژه (هم روندی) را مشاهده می فرمائید.
در حال حاضر 33 پرسش مرتبط با کلیدواژه در پرسشکده موجود است.
برای مشاهده پاسخ هر یک از پرسش ها بر روی آن پرسش کلیک نمایید.

ردیف پرسش
1

زمانبند زیر را در نظر بگیرید:

          T2                          T3

     Read(Q)

                                     Write(Q)

     Write(Q)

کدام جمله درست است؟

     الف)conflict equivalent است با زمانبند ترتیبی T2T3

     ب)serializeable است

     ج)conflict equivalent است با زمانبند ترتیبی T2T3

     د)این زمانبند swappable می باشد

2

در زمانبند زیر کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

          T1                           T2                       T3

      Read(Q)

                                    Write(Q)

      Write(Q)

                                                              Write(Q)

     الف)conflict serializeable است.

     ب)view serializeable است.

     ج)serializeable است.

     د)swappable است.

3

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

     الف)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند می تواند سریال پذیر    

           باشد بکر می رود.

     ب)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند conflict serializeable

         هست یا خیر بکار می رود.

     ج)گراف اولویت برای تشخیص آنکه آیا زمانبند view serializeable هست 

        یا خیر بکار می رود.

     د)در گراف اولویت اگر که دور وجود نداشته باشد زمانبند سریال پذیر

        است.

4

از گراف اولویت برچسب زده در کدام مورد بکار نمی رود؟

     الف)آیا زمانبند می تواند سریال پذیر باشد.

     ب)آیا زمانبند view serializeable هست یا خیر.

     ج)آیا زمانبند conflict serializeable هست یا نه.

     د)هیچ کدام
5

در روش قفل گذاری در کنترل همروندی کدام یک از تکنیک های زیر استفاده می شوند؟

     الف)scheduling

     ب)mutual exclusion

     ج)paging

     د)multi threading

6

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

    الف)قفل اشتراکی با قفل انحصاری ناسازگار است.

     ب)قفل انحصاری با قفل اشتراکی ناسازگار است.

     ج)قفل اشتراکی با قفل اشتراکی ناسازگار است.

     د)قفل انحصاری با قفل انحصاری ناسازگار است.

7

کدام گزینه صحیح نیست؟

     الف)در فاز shrinking در روش قفل گذاری دو مرحله ای تراکنش ها فقط

           اجازه دارند که قفل ها را باز کنند.

     ب)در روش قفل گذاری دو مرحله ای محدود همه قفل ها از نوع X,S تا

        تا زمانی که تراکنش commit نکرده باید باز نشده و حفظ شوند.

     ج)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید برای افزایش throuput پیشنهاد شده است.

     د)در روش قفل گذاری دو مرحله ای امکان بروز بن بست وجود دارد.

8

کدام گزینه صحیح است؟

     الف)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید عمل up grade    

          ممکن است که سبب بروز بن بست شود.

     ب)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با رویکرد شدید فقط قفل از نوع

         انحصاری باید نگه داری شود تا تراکنش commit کند.

     ج)روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید به این خاطر پیشنهاد

        شد که روش قفل گذاری دو مرحله ای معمولی قادر به تامین

        سریال پذیری تراکنش های همروند نبود.

     د)در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید عمل down grade

       ممکن است که سبب بروز بن بست شود.

9

مفهوم partially ordering(ترتیب جزیی) در کدام یک از روش های کنترل هم روندی زیر وجود دارد؟

     الف)two phase locking protocol

     ب)graph base protocol

     ج)lock conversion

     د)هیچ کدام

10

کدام مورد جز قوانین graph base protocol برای کنترل همروندی نیست؟

     الف)اولین قفل را تراکنش روی هر نود می تواند بگذارد

     ب)اگر که یک تراکنش روی یک آیتم داده ای قفل گذاشته و آنرا باز کند دیگر حق قفل گذاری روی آنرا ندارد

     ج)برای باز کردن قفل ها بایستی که محدودیتی ایجاد کرد

     د)یک تراکنش فقط و فقط زمانی می تواند روی یک آیتم داده ای قفل گذاری کند که پدرش قفل گذاری شده باشد.

11

کدام گزینه در مورد مشخصات tree protocol درست نیست؟

     الف)امکان بن بست در آن وجود دارد

     ب)conflict serialize ability را تضمین می کند

     ج)نسبت به پروتکل قفل گذاری دو مرحله ای درجه همروندی را به شدت افزایش می دهد

     د)یک پروتکل قفل گذاری محسوب می شود

12

کدام یک از روشهای کنترل همروندی از طریق ثبت سوابق اجرای تراکنش سریال پذیری را تضمین می کند؟

     الف)two phase locking

     ب)tree protocol

     ج)time stamp protocol

     د)lock conversion

13

کدام گزینه در مورد پروتکل تمبر زمانی درست نیست؟

     الف)می توان از ساعت سیستم به عنوان تمبر زمانی استفاده کرد

     ب)می توان برای پیاده سازی تمبر زمانی از یک شمارنده با مقدار اولیه یک بهره برد

     ج)تمبر زمانی ترتیب تراکنش ها را مشخص می کند

     د)تمبر زمانی برای هر تراکنش متغیی است

14

کدام گزینه در مورد پروتکل تمبر زمانی درست است؟

     الف)ممکن است دچار قحطی بشود

     ب)ممکن است دچار بن بست شود

     ج)conflict serialize ability را تضمین می کند

     د)در آن ممکن است که عملیات rollback برای یک تراکنش اتفاق افتد.

15

در ماتریس سازگاری پروتکل multiple granularity برای کنترل همروندی کدام گزینه درست است؟

     الف)قفل IS با قفل S نا سازگار است.

     ب)قفل SIX با قفل SIX سازگار است.

     ج)قفل IX با قفل IX سازگار است.

     د)قفل SIX با قفل IX سازگار است.

16

چه زمانی یک زمانبند همروند معتبر است؟

17
چه زمان دو زمانبند S1,S2 معادل conflict یکدیگرند؟
18
فازهای روش قفل گذاری دو مرحله ای را نام ببرید و توضیح دهید.
19
روش قفل گذاری دو مرحله ای محدود را تعریف نمایید.
20 روش قفل گذاری دو مرحله ای شدید را تعریف نمایید.
21
دستورات up grade,down grade در روش قفل گذاری دو مرحله ای با متد تبدیل کلید را توضیح دهید.
22
اگر که در روش های کنترل هم روندی ما هیچ گونه اطلاعاتی در مورد ساختار درونی تراکنش ها و آیتم های داده ای مورد نیاز آنها و ترتیب آنها نداشته باشیم کدام پروتکل کنترل همروندی را باید استفاده کنیم؟
23
دو مزیت tree protocol را بنویسید.
24
دو عیب tree protocol را بنویسید.
25
دو روش پیاده سازی تمبر زمانی را بیان کنید.